Loading...

Školné a stravné

Rada města stanovuje
s platností od 1.9.2024 měsíční úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 800 Kč.
Ve Šlapanicích 20.3.2024

 

Na základě Vnitřní směrnice pro úplatu za předškolní vzdělávání Č.j. 24/2022 ze dne 17. 6. 2022 činí od 1. 9. 2023 výše školného pro období školního roku 2023-24

650,- Kč na jeden kalendářní měsíc

400,- Kč děti přijaté podle Zákona 561/ 2004, §34, odst. 10 (dělené místo)

Děti narozené do 31. 8. 2018 (předškoláci a děti s odkladem školní docházky) školné neplatí.

Školné se platí převodem na účet MŠ Hvězdička  2028492309/0800

 

Variabilní symbol při platbě školného je datum narození dítěte a do poznámky napište jméno dítěte.

Prosíme o přesné vyplňování veškerých údajů, aby nedocházelo k nesrovnalostem při platbách.

Školné můžete uhradit i předem (např. na pololetí či celý školní rok) Termíny plateb dodržte vždy do 15.dne v daném měsíci.

 

Stravné

Při každém způsobu placení je nutno uvést Váš variabilní symbol a celé jméno dítěte, který je přidělen v seznamu  u jména Vašeho dítěte. Tento VS je stejný po celou dobu docházky do MŠ.

Číslo účtu: 2028485379/0800 . Termíny plateb dodržte vždy do 20.dne v měsíci. Strava je potřeba platit předem tudíž do 20.8. na září atd.

 

58,- Kč - celodenní stravování dětí MŠ kategorie 3 – 6 let

62,- Kč - celodenní stravování dětí MŠ kategorie 7 – 10 let

 

Pro případné informace ohledně plateb, diet je možnost se domluvit s paní Sedláčkovou

tel. 544120314, 724996201, e-mail: miroslava.sedlackova@zsslapanice.cz